ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • Т. В. Стеценко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • А. Ю. Лукіша ТОВ «ДОЙЧЕ ТЕХНІКА»
Ключові слова: бюджет, бюджетна безпека, загроза, індикатор бюджетної безпеки, індекс бюджетної безпеки

Анотація

Метою статті є розробка пропозицій щодо удосконалення методики оцінки рівня бюджетної безпеки органів місцевого самоврядування. Методика дослідження. При проведенні означеного дослідження були використані наступні методи: аналіз та синтез, узагальнення, порівняння, методи статистичного дослідження. Результати. Було надано пропозиції щодо вдосконалення методики розрахунку індексу бюджетної безпеки органів місцевого самоврядування за рахунок коригування порогових значень деяких індикаторів та включення / вилучення індикаторів. Індекс після авторського корегування став більш чутливим до загроз не тільки зовнішнього макросередовища, однак і до внутрішніх загроз бюджетній безпеці конкретного органу місцевого самоврядування. Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованої удосконаленої методики розрахунку індексу бюджетної безпеки на мезорівні дозволить підвищити якість ризик-менеджменту органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері.

Посилання

Гладкова О. В., Свинаренко О. І. Бюджетна безпека регіону як фактор його сталого соціально-економічного розвитку. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 174‒181.

Бугіль С. Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 55‒60.

Микитюк І. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2013. № 1. С. 86–97.

Ставнича М. М. Бюджетна безпека регіону в контексті ефективного соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 386‒394.

Бойко С. В., Дячук Я. С. Безпека місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації в Україні. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2019. Т. 25, № 2. С. 66‒74.

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Балацький Є. О., Шпіцглуз С. О. Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 270‒276.

Ковч Т. Б. Роль фінансової стійкості та безпеки бюджетної системи в розвитку національної економіки. Економіка: теорія та практика. 2014. № 1. С. 38‒43.

Рибак С. О. Роль бюджетної безпеки в забезпеченні фінансової стабільності держави. Фінансові дослідження. 2019. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2019_2_9 (дата звернення: 20.06.2022).

Динаміка податкового боргу. Державна податкова служба України : веб-сайт. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/dinamika-podatkovogo-borg/ (дата звернення: 20.06.2022).

Плани та звіти роботи Державної фіскальної служби України. Державна фіскальна служба України : веб-сайт. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html (дата звернення: 20.06.2022).

Публічні звіти. Державна казначейська служба України : веб-сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/publichna-informaciya//publichni-zviti (дата звернення: 20.06.2022).

Результати діяльності. Статистичні звіти. Державна аудиторська служба України : веб-сайт. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/uk/index (дата звернення: 20.06.2022).

Статистичний збірник. Міністерство фінансів України : веб-сайт. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення: 20.06.2022).

Hladkova, O. V., & Svynarenko, O. I. (2018) Biudzhetna bezpeka rehionu yak faktor yoho staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Budget security of the region as a factor of its sustainable socio-economic development]. Biznes Inform ‒ Business Inform, 9, 174‒181. [in Ukrainian]

Buhil, S. Ya. (2016) Finansova stiikist ta bezpeka mistsevykh biudzhetiv v umovakh obmezhenosti finansovykh resursiv [Financial stability and security of local budgets in conditions of limited financial resources]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy ‒ Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1, 55‒60. [in Ukrainian]

Mykytiuk, I. (2013) Finansova stiikist ta bezpeka mistsevoho biudzhetu [Financial stability and security of the local budget]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu ‒ Herald Kyiv national university of trade and economics, 1, 86‒97. [in Ukrainian]

Stavnycha, M. M. (2012) Biudzhetna bezpeka rehionu v konteksti efektyvnoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Budget security of the region in the context of effective socio-economic development]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy ‒ Proceedings of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, 1, 386‒394. [in Ukrainian]

Boiko S. V., Diachuk Ya. S. (2019) Bezpeka mistsevykh biudzhetiv u konteksti biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini [Security of local budgets in the context of budget decentralization in Ukraine]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii ‒ Scientific works of the National University of Food Technologies, 25(2), 66‒74. [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Biudzhetnyi kodeks Ukrainy»: vid 08.07.2010 № 2456-VI iz zminamy ta dopovnenniamy [Law of Ukraine «Budget Code of Ukraine», from July 8, 2010, № 2456-VI]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Balatskyi, Ye. O., & Shpitshluz, S. O. (2015) Biudzhetni ryzyky yak destabilizator finansovoi bezpeky oblasnoho biudzhetu [Budget risks as a destabilizer of financial security of the regional budget]. Finansovyi prostir ‒ Financial space, 2, 270‒276. [in Ukrainian]

Kovch, T. B. (2014) Rol finansovoi stiikosti ta bezpeky biudzhetnoi systemy v rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The role of financial stability and security of the budget system in the development of the national economy]. Ekonomika: teoriia ta praktyka ‒ Economics: theory and practice, 1, 38‒43. [in Ukrainian]

Rybak, S. O. (2019) Rol biudzhetnoi bezpeky v zabezpechenni finansovoi stabilnosti derzhavy [The role of budget security in ensuring the financial stability of the state]. Finansovi doslidzhennia ‒ Financial research, 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2019_2_9 (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Dynamika podatkovoho borhu [Dynamics of tax debt]. Derzhavna podatkova sluzhba Ukrainy : veb-sait [State Tax Service of Ukraine: website]. Available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/dinamika-podatkovogo-borg/ (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Plany ta zvity roboty Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Plans and reports of the State Fiscal Service of Ukraine]. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy : veb-sait [State Fiscal Service of Ukraine: website]. Available at: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian].

Publichni zvity [Public reports]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy : veb-sait [State Treasury Service of Ukraine: website]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/dlya-gromadskosti/publichna-informaciya//publichni-zviti (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Rezultaty diialnosti. Statystychni zvity [Results of activity. Statistical reports]. Derzhavna audytorska sluzhba Ukrainy : veb-sait [State Audit Office of Ukraine: website]. Available at: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/uk/index (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Statystychnyi zbirnyk [Statistical collection]. Ministerstvo finansiv Ukrainy : veb-sait [Ministry of Finance of Ukraine: website]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (accessed 20 June 2022) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Стеценко , Т. В., & Лукіша, А. Ю. (2022). ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 61-67. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-8