№ 2 (58) (2013): Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

О. В. Кендюхов 
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ          

О. В. Макара  
МЕХАНІЗМ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

С. Б. Єгоричева, М. В. Кучерова  
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

О. В. Захарова 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. Г. Пігуль
CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

С. Я. оглу Алхасов   
О СУЩНОСТИ ТЕРМИНА «КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» И ОСОБЕННОСТЯХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Г. В. Євтушенко, В. Є. Лазаренко
КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. В. Ковтун, І. С. Марченко
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ

І. О. Пінчук, О. О. Юренко
ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

В. Ю. Ігнатенко 
ЗАСТОСУВАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ОБСЯГУ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Н. В. Суханова      
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНА «ДИАГНОСТИКА» В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Є. О. Медведкіна, В. А. Золотько
ВАЛЮТНІ ДИСБАЛАНСИ ТА МОНЕТАРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Е. І. Путятін
РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗМ: СУТНІСТЬ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ

І. А. Брижань 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

О. М. Таран-Лала
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ  

І. Ю. Чентуков
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

А. В. Артеменко
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РИНКОВИХ І ПЛАНОВИХ ЗАСАД ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ЕКОНОМІКАХ

А. В. Кравцова
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Г. П. Скляр, Н. М. Карпенко
СТАЛИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

Д. Г. Шушпанов
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

О. С. Крючко
ПРОГНОЗНІ МОДЕЛІ СКЛАДОВИХ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

О. С. Тєлєтов 
ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

О. Г. Череп 
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н. С. Педченко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Артюх-Пасюта
ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

О. А. Беззубченко
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Бондар
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ В ПЕРІОД КРИЗИ

Е. В. Гладкова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КАК ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Э. А. Гомонко, В. В. Торопов
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

І. О. Лепьохіна
МОТИВУЮЧІ ФАКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛЕГЛИХ І КЕРІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. С. Ситник
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ

Ю. О. Набатова
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ     

С. О. Корінний
НАПРЯМИ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ КРАЇН СНД  

Т. І. Батракова
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ю. В. Фадєєва
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

Т. І. Ніколенко
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

С. В. Яковенко
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРАЦІВНИКА

С. М. Рогоза
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Криворучко  
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ    

І. Я. Максименко
НЕОБХІДНІСТЬ І ДОЦІЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

С. О. Кушнір
РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ВІД ІНВЕСТУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Н. А. Шпак
ВИРОБНИЦТВО СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

А. В. Попович
ПІДХІД ДО ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ВИДІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

І. Л. Павлик
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

А. А. Щербань
РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У СТВОРЕННІ ДІЛОВИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ НАФТОСЕРВІСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В. В. Максюта
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

С. В. Пекшин
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАНЯ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

П. Ю. Балабан, М. П. Балабан
ТОРГІВЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ КОНКУРЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ         

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Ю. А. Верига, Н. В. Шульга
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Д. В. Карпенко
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
         

ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

Н. Ю. Рекова, М. В. Петченко
МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Гончаренко
НЕПРИБУТКОВА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК I КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ   

В. С. Стойка
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

С. Т. Скибенко, О. О. Розвадовська
РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО ЗБОРУ У ФІНАНСУВАННІ РЕГІОНІВ

Н. В. Савчук
ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

Т. Ю. Коритько  
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА    

О. М. Кравцова 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ       

І. В. Фисун, О. В. Сорокова
АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. М. Момот
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

В. І. Перебийніс, М. Н. Малиш, В. І. Гавриш, Ю. В. Перебийніс
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АВС

Ю. Ю. Евич
ИНОСТРАННЫЕ ВУЗЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ МВА УКРАИНЫ

Опубліковано: 2021-10-08