АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВТРАТ ВІД РУЙНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ

  • О. С. Рубцова Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Л. В. Гусарова Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: об’єкт основних засобів, первинні документи, втрати від руйнування основних засобів, форс-мажор, воєнний стан

Анотація

Мета статті полягає у розробці алгоритму формування втрат від руйнування об’єктів основних засобів, що виникли внаслідок агресії рф на території України, та їх відображення в системі бухгалтерському обліку. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: спостереження, аналізу, узагальнення, системного підходу, та методу бухгалтерського обліку. Результати. Проаналізовано проблеми створення доказової бази, оскільки наявність тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій спричинили повну втрату чи обмеження доступу до первинних документів, функцією яких є доказовість існування об’єкту основних засобів, що може призвести до фактів шахрайства у питаннях виникнення та відображення втрат в бухгалтерському обліку суб’єкту господарювання. Практична значущість результатів дослідження. Розроблено та запропоновано для практичного використання послідовність першочергових необхідних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у форс-мажорному просторі господарювання.

Посилання

Проект KSE Institute за підтримки Офісу Президента України, Міністерства економіки, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-vzhe-perevishhuye-105-5-mlrd/ (дата звернення: 31.05.2022).

Закон України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення 30.05.2022)

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 29.05.2022)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань». План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція по його застосуванню затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (дата звернення 1.06.2022).

Методика проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року № 1121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF#Text (дата звернення 1.06.2022).

Сайт Торгово-промислової палати України. URL: https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin (дата звернення 31.05.2022).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ МФУ від 30.11.1999 р. за № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення 1.06.2022).

Легенчук С. В., Вольська К. О., Шарапова О. М. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія /. – Івано-Франківськ: Видавництво Кушнір Г. М., 2016. 228 с. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2567/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf с.28 (дата звернення: 31.05.2022)

Proekt KSE Institute za pіdtrimki Ofіsu Prezidenta Ukrainy, Mіnіsterstva ekonomіki, Mіnіsterstva z pitan reіntegratsіi timchasovo okupovanikh teritorіi, Mіnіsterstva іnfrastrukturi ta Mіnіsterstva rozvitku gromad ta teritorіi. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-vzhe-perevishhuye-105-5-mlrd/ (accessed 31.05.2022).

Zakon Ukraїni Pro zatverdzhennya Ukazu Prezidenta Ukrainy "Pro vvedennya voєnnogo stanu v Ukrainy" vid 24.02.2022 № 2102-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (accessed 30.05.2022)

Podatkovii kodeks Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 29.05.2022)

Nakaz Mіnіsterstva fіnansіv Ukraїni vіd 02.09.2014 №879 "Pro zatverdzhennya Polozhennya pro іnventarizatsіyu aktivіv ta zobovyazan". Plan rakhunkіv bukhgalterskogo oblіku aktivіv, kapіtalu, zobovyazan і gospodarskikh operatsіi pіdpriєemstv і organіzatsіi ta іnstruktsіya po iogo zastosuvannyu zatverdzhenі nakazom Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy vіd 30.11.99 r. № 291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text (accessed 1.06.2022).

Metodika provedennya іnventarizatsіi obektіv derzhavnoi vlasnostі, zatverdzhenoi postanovoyu Kabіnetu Mіnіstrіv Ukrainy vіd 30 lystopada 2005 roku № 1121. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1121-2005-%D0%BF#Text (accessed 1.06.2022).

Sait Torgovo-promislovoi palati Ukraini. Available at: https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin (accessed 31.05.2022).

Іnstruktsіya pro zastosuvannya Planu rakhunkіv bukhgalterskogo oblіku aktivіv, kapіtalu, zobovyazan і gospodarskikh operatsіi pіdpriєmstv і organіzatsіi: Nakaz MFU vіd 30.11.1999 r. za № 291. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (accessed 1.06.2022).

Legenchuk S. V., Volska K. O., Sharapova O. M. (2016) Dokumentuvannya v bukhgalterskomu oblіku: protsesnii pіdkhіd: monografіya. Іvano-Frankіvsk: Vidavnitstvo Kushnіr G. M., 228 s. Available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2567/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf s.28 (accessed 31.05.2022)

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Рубцова, О. С., & Гусарова, Л. В. (2022). АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВТРАТ ВІД РУЙНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 29-33. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-4