РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ ДІАГРАМИ К. ІСІКАВИ

  • Л. А. Рибалко-Рак Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Т. О. Гусаковська Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Н. Л. Кужель Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: Діаграма К. Ісікави, система менеджменту якості, проект, аудит, сертифікація, Настанова з якості, розвиток

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні проектного підходу до розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві на основі діаграми К. Ісікави. Методика дослідження. Вирішення поставленої у дослідженні мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових прийомів і методів дослідження: аналізу і синтезу, індукції і дедукції – для деталізації об’єкта і предмета дослідження; наукової абстракції – для встановлення причин, факторів і наслідків проблематики дослідження; комплексного і системного підходу – для побудови діаграми К. Ісікави; логічного аналізу – для формулювання висновків дослідження. Результати. У статті обґрунтовано проектний підхід до розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві через побудову діаграми К. Ісікави, що зумовлено інноваційною вимогою часу щодо модернізації систем управління на основі концепції тотальної якості. Розроблено проектну модель формування системи менеджменту якості на підприємстві, визначено причинні взаємозв'язки між факторами та наслідками при прийнятті управлінських рішень у межах проекту щодо розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві. Практична значущість результатів дослідження. Діаграма К. Ісікави схематично візуалізує основні причинно-наслідкові взаємозв'язки між чинниками та наслідка¬ми проблеми дослідження – розробки і впровадження системи менеджменту якості на підприємстві, що суттєво підвищує ефективність такого проекту. В дослідженні визначено змістовні взаємозв'язки між чинниками, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на процес формування системи менеджменту якості на підприємстві.

Посилання

Маркіна І. А., Рибалко Л. А. Система управління якістю в галузі торгівлі організацій та підприємств споживчої кооперації : Монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 163 с.

Остапенко О. М. Застосування діаграми Ісікави для встановлення причин збитковості сільськогосподарських товаровиробників. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 39–46.

Рибалко-Рак Л. А., Панченко В. А. Причинно-наслідкова модель формування системи управління якістю на основі діаграми К. Ісікави. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Кіровоград : КНТУ, 2013. Вип. 23. С. 110–115.

Ishikawa K. Guide to Quality Control. Tokyo: Asian Productivity Organization, 1976. 226 р.

Ishikawa K., David John Lu. What is Total Quality Conrol The Japanese Way. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. 1985. 215 р.

Markina, I. A., & Rybalko, L. A. (2008) Systema upravlinnia yakistiu v haluzi torhivli orhanizatsii ta pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Quality management system in the field of trade of organizations and enterprises of consumer cooperation. Poltava: RVV PUSKU. [in Ukrainian]

Ostapenko, O. M. (2017) Zastosuvannia diahramy Isikavy dlia vstanovlennia prychyn zbytkovosti silskohospodarskykh tovarovyrobnykiv Application of the Isikawa chart to determine the causes of unprofitability of agricultural producers. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Zaporizhzhya National University. Economic sciences, 1, 39–46. [in Ukrainian]

Rybalko-Rak, L. A., & Panchenko, V. A. (2013) Prychynno-naslidkova model formuvannia systemy upravlinnia yakistiu na osnovi diahramy K. Isikavy Causal model of quality management system formation based on K. Isikawa diagram. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu – Scientific works of Kirovograd National Technical University, 23, 110–115 [in Ukrainian].

Ishikawa, K. (1976) Guide to Quality Control. Tokyo: Asian Productivity Organization, 226 р.

Ishikawa, K., & David John Lu (1985) What is Total Quality Conrol The Japanese Way. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc, 215 р.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Рибалко-Рак, Л. А., Гусаковська, Т. О., & Кужель, Н. Л. (2022). РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ ДІАГРАМИ К. ІСІКАВИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 24-28. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-3