МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • В. А. Палехова Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Ключові слова: малий бізнес, малі підприємства, макроекономічна стабілізація, фіскальна і монетарна політика, економічні кризи

Анотація

Мета дослідження – перевірити вплив макроекономічного середовища на стан та розвиток вітчизняних малих підприємств. Методика дослідження. Використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез. Систематизовані та проаналізовані статистичні дані, узагальнені зв’язки між ними. Результати. З’ясовано, що протягом 1990-х рр. розвиток малого бізнесу залежав від формування нормативно-правових засад підприємницької діяльності. Надалі простежується більша залежність динаміки малих підприємств від змін податкового законодавства та макроекономічної дестабілізації в роки криз. Доведено, що малий бізнес страждає не стільки від інфляції, скільки від антиінфляційної політики НБУ. Практична значущість результатів дослідження полягає в усвідомлені значення зміни ключових макроекономічних індикаторів для успішного розвитку малого бізнесу. Надалі макроекономічна стабілізація матиме більший вплив, що диктує необхідність подальших досліджень з охопленням ширшого кола показників.

Посилання

Small businesses, job creation and growth: facts, obstacles and best practices. OECD, 1997. 55 p. URL: https://www.oecd.org/cfe/smes/2090740.pdf

Salman, A. K., Friedrichs, Y., Shukur, G. Macroeconomic Factors and Swedish Small and Medium-sized Manufacturing Firm Failure. CESIS Electronic Working Paper Series. 2009. Vol. 185. URL: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:280050/FULLTEXT02.pdf

Woźniak, M., Duda, J., Gąsior, A., Bernat T. Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 159, рp. 2470–2480. URL: https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.422

Mielcova, E. Influence of Main Macroeconomic Factors on the Level of Employment on Different Size Enterprises – The Evidence from the Sector of Transportation and Storage. Scientific Annals of Economics and Business. 2017. Vol. 64, рp. 71–83. DOI: https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0034 URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=874425

Ділові очікування підприємств України та регіонів. І квартал 2022 року. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2022-Q1.pdf?v=4

Soininen, J., Puumalainen, K., Sjögrén, H. and Syrjä, P. The impact of global economic crisis on SMEs: Does entrepreneurial orientation matter? Management Research Review. 2012. Vol. 35, no. 10, рp. 927–944. DOI: https://doi.org/10.1108/01409171211272660

The covid-19 pandemic impact on micro, small and medium sized enterprises. Market access challenges and competition policy. UNCTAD, 2022. 44 р.

Покришка Д. С., Жаліло Я. А., Ляпін Д. В., Белінська Я. В. та ін. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. Національний інститут стратегічних досліджень: аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2010. 72 с.

Вертузаев М. С., Юрченко Л. М. Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки і фінансів України : монографія. Київ : НДФІ, 2004. 112 с.

Біла І., Насікан Н. Держава і підприємницький сектор в Україні: генезис і особливості формування взаємовідносин. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 2 (7). С. 16–27. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5153/1/1.pdf

Видимі та латентні наслідки COVID-19 для регулювання соціально-трудових відносин у сфері МСБ України. Київ, 2020. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Vidimi-ta-latentni-naslidki-COVID-19-1-1.pdf

Найгірші настрої за чотири роки. 44% малих підприємців в Україні вважають економічну ситуацію катастрофою – дослідження. НВ Бізнес. 24 лютого 2021. URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/maliy-biznes-v-ukrajini-naygirshi-ochikuvannya-i-nastroji-za-chotiri-roki-doslidzhennya-novini-ukrajini-50144019.html

Small businesses, job creation and growth: facts, obstacles and best practices. OECD, 1997. 55 p. Available at: https://www.oecd.org/cfe/smes/2090740.pdf

Salman, A. K., Friedrichs, Y., Shukur, G. (2009) Macroeconomic Factors and Swedish Small and Medium-sized Manufacturing Firm Failure. CESIS Electronic Working Paper Series, 185. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:280050/FULLTEXT02.pdf

Woźniak, M., Duda, J., Gąsior, A., Bernat T. (2019) Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland. Procedia Computer Science, 159, 2470–2480. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.422

Mielcova, E. (2017) Influence of Main Macroeconomic Factors on the Level of Employment on Different Size Enterprises – The Evidence from the Sector of Transportation and Storage. Scientific Annals of Economics and Business, 64, 71–83. DOI: https://doi.org/10.1515/saeb-2017-0034 Available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=874425

Dilovi ochikuvannia pidpryiemstv Ukrainy ta rehioniv. I kvartal 2022 roku [Business Outlook Survey Ukraine and Regions. Q1 2022]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2022-Q1.pdf?v=4 (in Ukrainian)

Soininen, J., Puumalainen, K., Sjögrén, H. and Syrjä, P. (2012) The impact of global economic crisis on SMEs: Does entrepreneurial orientation matter? Management Research Review, 35, 10, 927–944. DOI: https://doi.org/10.1108/01409171211272660

The COVID-19 pandemic impact on micro, small and medium sized enterprises. Market access challenges and competition policy. UNCTAD, 2022. 44 р.

Pokryshka, D., Zhalilo, Y., Lyapin, D., Belinska, Y. et al. (2010) Mekhanizmy rozvytku pidpryiemnytstva v umovakh postkryzovoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Mechanisms of entrepreneurship development in the conditions of post-crisis recovery of the Ukrainian economy]. Analytical report. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. (in Ukrainian)

Vertuzaev, M., Yurchenko, L. (2004) Systema monitorynhu naukovykh doslidzhen u sferi ekonomiky i finansiv Ukrainy [Monitoring system of scientific research in the field of economy and finance of Ukraine]. Kyiv: NDFI, 112 p. (in Ukrainian)

Bila, I., Nasikan, N. (2012) Derzhava i pidpryiemnytskyi sektor v Ukraini: henezys i osoblyvosti formuvannia vzaiemovidnosyn [The government and the business sector in Ukraine: genesis and peculiarities of the formation of mutual relations]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state. 2 (7), 16–27. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5153/1/1.pdf (in Ukrainian)

Vydymi ta latentni naslidky COVID-19 dlia rehuliuvannia sotsialno-trudovykh vidnosyn v sferi MSB Ukrainy [Visible and latent consequences of COVID-19 for the regulation of social and labor relations in the sphere of SMEs of Ukraine]. Kyiv, 2020. Available at: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Vidimi-ta-latentni-naslidki-COVID-19-1-1.pdf (in Ukrainian)

Naihirshi nastroi za chotyry roky. 44% malykh pidpryiemtsiv v Ukraini vvazhaiut ekonomichnu sytuatsiiu katastrofoiu – doslidzhennia [The worst mood in four years. 44% of small entrepreneurs in Ukraine consider the economic situation a disaster – study]. NV Biznes – NV Business. Feb, 24. 2021. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/economics/maliy-biznes-v-ukrajini-naygirshi-ochikuvannya-i-nastroji-za-chotiri-roki-doslidzhennya-novini-ukrajini-50144019.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Палехова, В. А. (2022). МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 15-23. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-2