МАЛИЙ БІЗНЕС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ: ПРАКТИКО ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • П. Ю. Балабан Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • А. М. Овсієнко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: малий та середній бізнес, торгівля, методика оцінки ефективності, метод рівномірної оптимальності, адитивне згортання

Анотація

Мета статті – обґрунтувати методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.. У статті розглянуто основні підходи до оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств з врахуванням специфіки малого та середнього бізнесу. Запропоновано спрощену методику оцінки, яка може використовуватися малими та середніми підприємствами у практиці їх господарської діяльності. Методика дослідження. Для вирішення поставлених у статті завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, економіко-математичні, систематизації та узагальнення. Результати. Запропонована у дослідженні методика передбачає використання системи показників: обсягів реалізованої продукції , прибутку/ рентабельності господарської діяльності та частки ринку. Оцінку ефективності у дослідженні пропонується проводити у три етапи: 1)оперативна оцінка, яка дозволяє визначити рівень ефективності діяльності; 2) рейтингова оцінка, яка передбачає розрахунок еталонних показників, відносних коефіцієнтів та інтегрального показника; 3) визначення конкурентних позицій підприємств. Практична значущість результатів дослідження. Методика оцінки ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу апробована на матеріалах Полтавської ОТГ. Оперативна оцінка ефективності діяльності малих торговельних підприємств дозволила зробити попередні висновки стосовно рівня ефективності діяльності та виявити проблемні місця у роботі окремих підприємств на дату аналізу. Розрахунок інтегрального показника та рейтингів підприємств визначили їх конкурентні позиції на локальних ринках та дозволили спрогнозувати основні тенденції їх змін у перспективі.

Посилання

Власова Н. О., Чорна М. В., Бєляєва М. В. Економічний механізм регулювання підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2013. 157 с.

Чорна М. В., Філіпішина Л. М. Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2007. 155 с.

Мейер М. В. Оценка эффективности бизнеса. Москва, 2005. 272 с.

Енциклопедія Бізнесмена, Економіста, Менеджера / за ред. Р. Дякіна. Київ: МЕФ, 2000. 703 с.

Краснокутська Н. С., Алтухова І. О. Сучасні підходи до визначення сутності ефективності діяльності підприємств. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Харків : ХДУХТ, 2007. Вип. 1(3). С. 148–154.

Бєляєва М. В. Оцінка ефективності діяльності підприємств торгівлі в сучасних економічних умовах. Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. Вип. 244: в 5т. Т 1. С. 183–189.

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие. [2-е изд., перераб. и доп.]. Минск : Экоперспектива, 1998. 498 с.

Смольнякова Н. М. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі продовольчими товарами : дис. канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2011. 230 с.

Власова Н. О. Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств громадського харчування. Харків : ХДАТОХ, 1998. 127 с.

Зайцева Н. О. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств торгівлі. Регіональні перспективи. 2002. № 5(24). С. 105–108.

Бень Т. Г., Довбня С. Б. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства. Фінанси України. 2002. № 6. С. 53–60.

Пласкова Н. С. Стратегический и текущий анализ : учебник. Москва : Эксмо, 2007. 656 с. (Полный курс МВА).

Костирко Р. О. Фінансовий аналіз. Харків : Фактор, 2007. 784 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2011. 454 с.

Дядін А. С. Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (051 – Економіка). – Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017.

Власова Н. О. та ін. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : видавництво Іванченка І. С., 2012. 197 с.

Прокопчук А. П. Теоретико-методологічні аспекти визначення ефективності діяльності підприємства торгівлі в сучасній науковій думці. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Львів, 2005. Вип. 19. C. 245–250.

Cальников И. И., Виноградова Н. И. Методические подходы к оценке эффективности деятельности предприятий розничной торговли. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2012. № 4. С. 234–237.

Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія. Полтава : Дивосвіт, 2013. 164 с.

Vlasova N. O. (2013) Ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v rozdribnii torhivli: monohrafiia. Kharkiv: KhDUKhT. [in Ukrainian]

Chorna M. V. (2007) Formuvannia tsinovoi polityky pidpryiemstv rozdribnoi torhivli: monohrafiia. Kharkiv: KhDUKhT. [in Ukrainian]

Meier M. V. (2005) Otsenka effektyvnosty byznesa. Moskva. [in Russian]

Diakina R. еt аl. (2000) Entsyklopediia Biznesmena, Ekonomista, Menedzhera. Kyiv: MEF. [in Ukrainian]

Krasnokutska N. S. (2007) Suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh]. Kharkiv: KhDUKhT. [in Ukrainian]

Bieliaieva M. V. (2008) Otsinka efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv torhivli v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. pr.]. Dnipropetrovsk: DNU. [in Ukrainian]

Savytskaia H. V. (1998) Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia: ucheb. posobye. Mynsk: Ekoperspektyva. [in Russian]

Smolniakova N. M. (2011) Formuvannia efektyvnoi tsinovoi polityky pidpryiemstv torhivli prodovolchymy tovaramy: dys. kand. ekon. nauk. Kharkiv. [in Ukrainian]

Vlasova N. O. (1998) Otsinka efektyvnosti hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstv hromadskoho kharchuvannia. Kharkiv: KhDATOKh. [in Ukrainian]

Zaitseva N. O. (2002) Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv torhivli. Rehionalni perspektyvy, 5(24), 105–108. [in Ukrainian]

Ben’ T. H. (2002) Intehralna otsinka finansovoho stanu pidpryiemstva. Finansy Ukrainy, 6, 53–60. [in Ukrainian]

Plaskova N. S. (2007) Stratehycheskyi y tekushchyi analyz: uchebnyk. Moskva: Eksmo (Polnyi kurs MVA). [in Russian].

Kostyrko R. O.(2007) Finansovyi analiz. Kharkiv: Faktor. [in Ukrainian]

Popovych P.Ia. (2011) Ekonomichnyi analiz diialnosti subiektiv hospodariuvannia: pidruchnyk. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian]

Diadin A. S. (2017) Otsinka efektyvnosti pidpryiemnytskoi diialnosti v rozdribnii torhivli. Kvalifikatsiina naukova pratsia na pravakh rukopysu. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk (doktora filosofii) za spetsialnistiu 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)» (051 – Ekonomika)]. Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. [in Ukrainian]

Vlasova N. O. еt аl. (2012) Otsinka efektyvnosti hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli: monohrafiia. Kharkiv: vydavnytstvo Ivanchenka I.S. [in Ukrainian]

Prokopchuk A. P. (2005) Teoretyko-metodolohichni aspekty vyznachennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva torhivli v suchasnii naukovii dumtsi. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, 19, 245–250. [in Ukrainian]

Calnykov Y. Y. (2012) Metodycheskye podkhody k otsenke effektyvnosty deiatelnosty predpryiatyi roznychnoi torhovly. Vestnyk Belhorodskoho unyversyteta kooperatsyy, ekonomyky y prava, 4, 234–237. [in Russian]

Kraus K. M. (2013) Upravlinnia marketynhom maloho torhovelnoho biznesu: kontseptsii, orhanizatsiia, dominanty rozvytku: Monohrafiia. Poltava: Dyvosvit. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Балабан, П. Ю., & Овсієнко, А. М. (2022). МАЛИЙ БІЗНЕС У СФЕРІ ТОРГІВЛІ: ПРАКТИКО ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 7-14. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-1