СРІБНА ЕКОНОМІКА: ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ТА ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ

  • Ю.О. Чалюк Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: срібна економіка, демографічні зміни, економіка довголіття, економіка старіння, інклюзивний сталий розвиток, стратегія Golden age, сфера послуг, керована допомога

Анотація

Анотація. У статті обґрунтовано актуальність інвестування в «срібну економіку», яка складається з розробки, виробництва та продажу нових інноваційних продуктів і послуг для підвищення якості життя людей похилого віку. Мета запропонувати здійснення тих заходів державної політики, які допоможуть країнам за відносно стабільного населення досягти “золотого століття старіння”. Методика дослідження: використані методи наукової абстракції, логічного узагальнення та структурного аналізу. Результати. Запропоновано збільшення інвестицій у розвиток біотехнологій, фармацевтики і телемедицини, підвищення ролі компаній страхування здоров’я та життя. Рекомендовано забезпечити бюджетну стійкість систем пенсійного захисту та довготривалої медико-соціальної допомоги. Практична значущість результатів дослідження: реалізація запропонованих реформ сприятиме підвищенню активності та продуктивності людей похилого віку.

Посилання

Жуковська А. «Срібна економіка» як ресурс інклюзивного розвитку національної економіки. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 3. С. 37–53.

Базилюк А. В., Жулин О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально- економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 187–197.

Boyle C. Silver economy: How to invest in an aging population. URL: https://silvereconomyforum.eu/wp-content/uploads/2019/07/Silver-Economy-Brochure.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

Supertrends 2022. Silver economy. Investing for population aging. URL: https://data.maglr.com/2763/issues/33512/439560/downloads/cs-supertrends_22_eng_rgb.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

OECD. The Silver and White Economy: the Chinese Demographic Challenge. URL: https://www.oecd.org/employment/leed/oecd-china-report-final.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

Finding the gold in the silver economy. URL: https://www.pwc.com.au/consulting/assets/publications/finding-gold-in-silver-economy-aug14.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

Bussolo, Maurizio, Johannes Koettl, and Emily Sinnott. 2015. Golden Aging: Prospects for Healthy, Active, and Prosperous Aging in Europe and Central

Asia. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0353-6.

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, and William W. Behrens. 1972. The Limits to Growth. London: Earth Island Limited. 205 p.

Кужелєв М. О., Федина В. В., Стабіас С. М. Роль інноваційних інструментів інтернет-маркетингу у просуванні туристичного продукту. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17(2). С. 227-235.

WEF. Global Agenda. How 21st-Century Longevity Can Create Markets and Drive Economic Growth. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_Ageing_White_Paper.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

Zhukovska A. (2020) «Sribna ekonomika» yak resurs inkliuzyvnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Silver economy" as a resource for inclusive development of the national economy]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3, 37–53 [in Ukrainian].

Bazyliuk A. V., Zhulyn O. V. (2015) Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialno- ekonomichnoho rozvytku [Inclusive growth as the basis of social and economic development]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti, 1, 19–29 [in Ukrainian].

Prohnimak O. D. (2018) Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy [Inclusive development of Ukraine: obstacles vs prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (51), 187–197.

Boyle C. Silver economy: How to invest in an aging population. Available at: https://silvereconomyforum.eu/wp-content/uploads/2019/07/Silver-Economy-Brochure.pdf (accessed 31 January 2023).

Supertrends 2022. Silver economy. Investing for population aging. Available at: https://data.maglr.com/2763/issues/33512/439560/downloads/cs-supertrends_22_eng_rgb.pdf (accessed 31 January 2023).

OECD. The Silver and White Economy: the Chinese Demographic Challenge. Available at: https://www.oecd.org/employment/leed/oecd-china-report-final.pdf (accessed 31 January 2023).

Finding the gold in the silver economy. Available at: https://www.pwc.com.au/consulting/assets/publications/finding-gold-in-silver-economy-aug14.pdf (accessed 31 January 2023).

Bussolo, Maurizio, Johannes Koettl, and Emily Sinnott. (2015) Golden Aging: Prospects for Healthy, Active, and Prosperous Aging in Europe and Central

Asia. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0353-6.

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, and William W. Behrens. 1972. The Limits to Growth. London: Earth Island Limited. 205 p.

Kuzheliev M. O., Fedyna V. V., Stabias S. M. (2021) Rol innovatsiinykh instrumentiv internet-marketynhu u prosuvanni turystychnoho produktu [The role of innovative Internet marketing tools in the promotion of a tourist product. Actual problems of the development of the economy of the region]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, 17(2), 227-235.

WEF. Global Agenda. How 21st-Century Longevity Can Create Markets and Drive Economic Growth. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_Ageing_White_Paper.pdf (accessed 31 January 2023).

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Чалюк, Ю. (2023). СРІБНА ЕКОНОМІКА: ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ ТА ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 50-59. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-7
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА