МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО АРХІТЕКТУРА

  • Р.С. Шаранов Університет митної справи та фінансів
Ключові слова: криза, управління, механізм, архітектура, підприємство

Анотація

Анотація. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні механізму антикризового управління підприємства. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: абстрактно-логічного узагальнення, порівняльного аналізу, історичного, структурного аналізу, графічного. Результати. Розглянуто становлення терміну «механізм антикризового управління», надано його трактування. Введено поняття «архітектура» в контекст механізму антикризового управління та представлено її елементи. Запропоновано механізм антикризового управління підприємства, здатний передбачити та подолати сучасні кризові загрози. Практична значущість результатів дослідження. Впровадження та використання у своїй діяльність запропонованого механізму антикризового управління дасть змогу підприємству завчасно виявити та подолати кризові явища.

Посилання

Гавриленко Т.В., Вітко В.Ю. Механізм забезпечення антикризової діяльності підприємства. International scientific journal. 2015. № 8. С. 101-103.

Головач К.С. Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах : дис. … канд. економ. наук : 08.00.04. Житомир, 2017. 180 с.

Зверук Л.А., Давиденко Н.М. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 2017. № 1(2). С. 69-75.

Мальчик М.В., Оплачко І.О. Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика. 2018. № 892. С. 140-148.

Мартюшева Л.С., Коренева А.Б. Формування фінансового механізму антикризового управління підприємством. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 28. 178-182.

Олешко А.А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106

Погребняк А.Ю. Механізм антикризового управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. економ. наук. : 08.00.04. Київ, 2016. 234 с.

Сак Т., Ющишина Л. Механізм антикризового управління в умовах забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 2. С. 66-74.

Слепов В.А., Бурлачков В.К., Ордов К.В. О теории экономических механизмов. Финансы и кредит. 2011. № 24 (456). С. 2-8.

Завадський Й.С., Осовська Т.В., Юшкевич О.О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. 356 с.

Онащенко Д. В. Сутність та зміст архітектури торговельних підприємств та підходів до її формування. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 1. С. 77–82.

Волкова В. Н. Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2014. 502 с.

Шаранов Р.С., Ватченко О.Б. Архітектура механізму антикризового управління підприємства. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21 квітня 2022 р. Дніпро : УМСФ, 2022. С. 99-102 с.

Маховка В. М. Процес, методи та функції антикризового управління на підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. 2012. № 1. С. 219-225.

Вaтченко Б.С., Шaрaнов Р.С. Дослідження методів aнтикризового упрaвління підприємствa. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XХIX міжнародної науково-практичної конференції, Москвa–Aстaнa–Хaрьків–Відень : Міжнародний науковий центр, 30 квітня 2018 р. С. 41–44.

Havrylenko T.V., Vitko V.Iu. (2015). Mekhanizm zabezpechennia antykryzovoi diialnosti pidpryiemstva [The mechanism for ensuring the anti-crisis activity of the enterprise]. International scientific journal, 8, 101-103.

Holovach K.S. (2017). Formuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia u silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of the anti-crisis management mechanism in agricultural enterprises] (PhD Thesis), Zhytomyr: Zhytomyr national agro-ecological university.

Zveruk L.A., Davydenko N.M. (2017). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Anti-crisis management of the enterprise in the conditions of innovative development]. Internauka, 1(2), 69-75.

Malchyk M.V., Oplachko I.O. (2018). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv z urakhuvanniam orhanizatsii refleksyvnykh vplyviv [The mechanism of anti-crisis management of the activities of industrial enterprises taking into account the organization of reflexive influences]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia «Lohistyka, 892, 140-148.

Martiusheva L.S., Koreneva A.B. (2009). Formuvannia finansovoho mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Formation of the financial mechanism of anti-crisis management of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 28, 178-182.

Oleshko A.A. (2018). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia finansovymy korporatsiiamy [Mechanism of anti-crisis management of financial corporations]. Efektyvna ekonomika, (electronic journal), № 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106

Pohrebniak A.Iu. (2016). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh mashynobuduvannia [Mechanism of anti-crisis management at machine-building enterprises] (PhD Thesis), Kyiv : National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute».

Sak T., Yushchyshyna L. (2019). Mekhanizm antykryzovoho upravlinnia v umovakh zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [The mechanism of anti-crisis management in the conditions of ensuring the economic security of the enterprise]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 2, 66-74.

Slepov V.A., Burlachkov V.K., Ordov K.V. (2011). O teorii ekonomicheskih mehanizmov [About the Theory of Economic Mechanisms]. Finansy i kredit, 24 (456), 2-8.

Zavadskyi Y.S., Osovska T.V., Yushkevych O.O. (2006). Ekonomichnyi slovnyk [Economic dictionary]. Kyiv : Kondor.

Onashchenko D. V. (2021). Sutnist ta zmist arkhitektury torhovelnykh pidpryiemstv ta pidkhodiv do yii formuvannia [The essence and content of the architecture of trade enterprises and approaches to its formation]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 1, 77–82.

Volkova V. N. (2014). Teoriya informacionnyh processov i sistem : uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata [Theory of Information Processes and Systems: Textbook and Workshop for Academic Bachelor's Degrees]. Moscow : Yurajt.

Sharanov R.S., Vatchenko O.B. (2022). Arkhitektura mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [Architecture of the anti-crisis management mechanism of the enterprise]. Proceedings of the Innovatsiini rishennia v ekonomitsi, biznesi, suspilnykh komunikatsiiakh ta mizhnarodnykh vidnosynakh (Ukraine, Dnipro, April 21, 2022), Dnipro : UMSF, 99-102.

Makhovka V. M. (2012). Protses, metody ta funktsii antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvi [The process, methods and functions of anti-crisis management at the enterprise]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky, 1, 219-225.

Vatchenko B.S., Sharanov R.S. (2018). Doslidzhennia metodiv antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva [Study of methods of anti-crisis management of enterprises]. Aktualni problemy suchasnoi nauky: materialy XKhIX mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Moskva–Astana–Kharkiv–Viden, April 30, 2018), Mizhnarodnyi naukovyi tsentr, 41–44.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 148
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Шаранов, Р. (2023). МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО АРХІТЕКТУРА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 37-41. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-5