СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

  • Н.С. Педченко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Л.В. Тітенко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • А.І. Мілька Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О.В. Артюх-Пасюта Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Ю.А. Тітенко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: сутність, економічний зміст, витрати, затрати, ресурси, підприємство, еволюція поглядів, сучасний підхід, класифікація

Анотація

Анотація. Мета статті полягає у формуванні сучасного розуміння сутності та економічного змісту витрат підприємства на основі еволюційного підходу. Методика дослідження. У статті використані такі методи дослідження як метод еволюційного пошуку, метод часових відмінностей, логічного узагальнення, наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного групування. Результати. За результатами дослідження сформовано сучасне розуміння сутності та економічного змісту витрат підприємства на основі еволюційного пошуку та дослідження часових відмінностей. В статті запропоновано розмежування понять «витрати» та «затрати» і наведено авторське трактування категорії «витрати підприємства» як кількість використаних ресурсів, що були задіяні у процесі діяльності підприємства та відтворені в грошовому вимірнику для отримання прибутку, а також нарощення зобов’язань перед кредиторами та бюджетом. В основі такого трактування приведено групування наукових підходів за ключовими аспектами їх трактування, а саме визначення поняття витрати через їх ототожнення із собівартістю, із затратами, з ресурсами через еволюцію у часовому вимірі. З метою поглиблення сучасного розуміння сутності та економічного змісту витрат підприємства в статті досліджено відмінності між поняттями «витрати» та окремими видами витрат, на основі різних класифікаційних ознак. Доведено, що управління підприємством та його результативністю залежить від особливості управління як витратами загалом так і його окремими складовими. Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження дозволять поліпшити якість управління підприємством на основі ефективної політики формування його доходів, витрат та прибутку.

Посилання

Бакаев А. С., Безруких П. С., Врублевский Н. Д. Бухгалтерский учет : учебник ; под. ред. П. С. Безруких. – [4-е изд., перераб. и доп.]. Москва : Бухгалтерский учет, 2002. 719 с.

Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології Бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2012. № 1. С. 11-18.

Голов С. Ф. Чи перешкоджає П(с)БО 16 «Витрати» економічній роботі на підприємстві? Бухгалтерський облік і аудит, 2007. № 5. С. 3–10.

Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами : навчально- методичний посібник; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. Киів : КНЕУ. 2002. 131 с. ISBN 966-574-390-2.

Дербін Е. Ф., Кілієвич О. І. Економічна теорія і державний сектор: теорія, практика, термінологія, джерела : навч. посіб.,. Киів : УАДУ при Президентові України, 1997. 108 с.

Дерій В. А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, Екон. думка», 2009. 272 с.

Дідоренко Т.В. Сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку Молодий вчений, 2015. №1. С. 78–82.

Завгородній В. П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. 2-ге вид. Київ : Фірма «ДІКсі», 1997. – 832 с.

Задорожний З.-М. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: методологія і організація : дис. д-аекон. наук: 8.00.09. Тернопіль, 2007.

Класифікація витрат URL: https://pidru4niki.com/1640011644001/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/klasifikatsiya_vitrat

Макконел К. Р., Кемпбелл Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Москва : Республика, 1992. – 1040 с.

Маниліч М. І., Миронюк М.І. Собівартість продукції: теоретичний аспект URL: //http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2012_8/01SPTA.pdf

Маркс К. Капитал. Критика политическойэкономии. Процесс обращения капитала: в 3 т. под ред. Ф. Энгельса. М.: Политиздат, 1988. Т. II, кн. 2. 654 с.

Нападовська Л. В. Управлінський облік : підручник Київ : Книга, 2004. – 544 с.

Павликівська О. І. Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості): дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2002. – 253с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». URL: http://buhgalter911.com.

Родіна О.В. Сучасні підходи до визначення сутності категорії «витрати» Економіка і суспільство, 2017. Вип. №9. С. 1181-1186.

Скляренко В. К. В чем раз ница между затратами, расходами и издержками URL: http: //www.elitarium. ru/2007/10/30/ zatraty_raskhody_izderzhki.html.

Скрипник М. І. Сутність витрат як економічної категорії Вісник ЖДТУ. – Серія: «Економічні науки», 2009. Вип. 4 (50). С. 159-165.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 526 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : навчальний посібник – Київ : А.С.К., 1997. – 512 с.

Труш В. Є., Чебан Т.М., Степанович Н.Я Управлінський облік : навч-метод. Посібник Київ : Кондор, 2007. – 296 с.

Фандель Г. Теорія виробництва і витрат Kиїв : Таксон, 2000. – 520 с.

Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект Москва : Финансы и статистика, 1995. 416 с. ISBN 5-279-01212-2.

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости) Москва : Экономика, 1996. 351 с.

Чернобривая Н.А. Методологические основы применения понятий затрат, расходов, издержек в теории и на практике. Балтийский экономический журнал. 2018. № 2. С. 195–206.

Чумаченко М. Г., Бєлоусова І. Економічна робота на підприємстві та П(с)БО 16 «Витрати». Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 3. С. 13–16.

Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Москва : Финансы и статистика, 1993. 558 с.

Фаріон В. Я. Сутність витрат як економічної категорії. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2013. Вип. 1 (49).. С. 44-47.

Bakaev A. S., Bezrukykh P. S., Vrublevskyj N. D. (2002) Bukhhalterskyj uchet : uchebnyk; pod. red. P. S. Bezrukykh. [4-e yzd., pererab. y dop.]. Moscow : Bukhhalterskyj uchet. 719 s.

Butynets' F. F. (2012) Vytraty vyrobnytstva ta ikh klasyfikatsiia dlia potreb upravlinnia. Problemy teorii ta metodolohii Bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu.. № 1. S. 11–18.

Holov S. F. (2007) Chy pereshkodzhaie P(s)BO 16 «Vytraty» ekonomichnij roboti na pidpryiemstvi? Bukhhalters'kyj oblik i audyt. № 5. S. 3–10.

Hreschak M. H., Kotsiuba O. S. (2002) Upravlinnia vytratamy : navchal'no-metodychnyj posibnyk; Min-voosvity i nauky Ukrainy, KNEU. Kiev : KNEU. 131 s. ISBN 966-574-390-2.

Derbin E. F., Kiliievych O. I. (1997) Ekonomichna teoriia i derzhavnyj sektor: teoriia, praktyka, terminolohiia, dzherela : navch. posib. Kiev : UADU pry Prezydentovi Ukrainy. 108 s.

Derij V. A. (2009) Vytraty i dokhody pidpryiemstv u system obliku ta kontroliu : monohrafiia Ternopil' : TNEU, Ekon. dumka». 272 s.

Didorenko T.V. (2015) Sutnist vytrat yak obiekta bukhhalterskoho obliku Molodyi vchenyi. №1. S. 78-82.

Zavhorodnij V. P., Savchenko V.Ya. (1997) Bukhhalters'kyj oblik, kontrol' i audyt v umovakh rynku. 2-he vyd. Kiev: Firma «DIKsi». 832 s.

Zadorozhnyj Z.-M. V. (2007) Vnutrishn'ohospodars'kyj oblik u budivnytstvi: metodolohiia i orhanizatsiia : dys.. d-a ekon. nauk: 8.00.09 Ternopil'.

Klasyfikatsiia vytrat Available at: https://pidru4niki.tsom/1640011644001/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/klasifikatsiia_vitrat

Makkonel K. R., Kempbell R., Briu S.L. (1992) Ekonomyks: Pryntsypy, problemy y polytyka. v 2 t. ; Per. s anhl. Moscow: Respublyka,. 1040 s.

Manylich M. I., Myroniuk O.V. Sobivartist' produktsii: teoretychnyj aspekt. Available at: //http://vvv.nbuv.gov.ua/portal/sots_gum/znpen/2012_8/01SPTA.pdf

Marks K. Kapytal. (1988) Krytyka polytycheskoj ekonomyy. Protsess obraschenyia kapytala: v 3 t. podred. F. Enhel'sa. M.: Polytyzdat,. T. II, kn. 2. 654 s.

Napadovs'ka L. V. (2004) Upravlins'kyj oblik : pidruchnyk. Kyiv : Knyha. – 544 s.

Pavlykivs'ka O. I. (2002) Oblik i audyt vyrobnychykh vytrat (naprykladi pidpryiemstv tsukrovoi promyslovosti): dys. kand. ekon. nauk: 08.06.04. Ternopil'. 253s.

Polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku 16 «Vytraty». Available at: http://buhgalter911.tsom.

Skliarenko V. K. V chem raznytsa mezhdu zatratamy, raskhodamy y yzderzhkamy. Available at: http: //vvv.elitarium. ru/2007/10/30/ zatraty_raskhody_izderzhki.html.

Rodina O.V. (2017) Suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti katehorii «vytraty» Ekonomika i suspilstvo. Vyp. №9. S. 1181–1186.

Skrypnyk M. I. (2009) Sutnist' vytrat iak ekonomichnoi katehorii. Visnyk ZhDTU. - Seriia: «Ekonomichni nauky». Vyp. 4 (50). S. 159-165.

Sopko V. V. (2006) Bukhhalters'kyj oblik v upravlinni pidpryiemstvom : navch. posib. Kyiv : KNEU. 526 s.

Tkachenko N. M. (1997) Bukhhalters'kyj oblik na pidpryiemstvakh z riznymy formamy vlasnosti : navchal'nyj posibnyk. Kiev : A.S.K. 512 s.

Trush V. Ye., Cheban T.M., Stepanovych N.Ya. (2007) Upravlins'kyj oblik : navch-metod. Posibnyk, zared. prof. V. Ye. Trusha. Kyiv : Kondor. – 296 s.

Fandel' H. (2000) Teoriia vyrobnytstva i vytrat. Kyiv : Takson. 520 s.

KhornhrenCh. T., Foster Dzh. (1995) Bukhhalterskyj uchet: upravlencheskyj aspekt. Moscow : Fynansy y statystyka. 416 s. ISBN 5-279-01212-2.

Chemberlyn E. (1996) Teoryia monopolystycheskoj konkurentsyy (Reoryentatsyia teoryy stoymosty). Moskva : Ekonomyka. 351 s.

Chumachenko M. H, Bielousova I. (2007) Ekonomichna robota na pidpryiemstvi ta P(s)BO 16 «Vytraty». Bukhhalters'kyj oblik i audyt. № 3. S. 13–16.

Entony R., Dzh. Rys (1993) Uchet: sytuatsyy y prymeryб podred. A.M. Petrachkova. Moscow : Fynansy y statystyka. 558 s.

Chernobryvaia N.A. (2018) Metodolohycheskye osnovi prymenenyia poniatyi zatrat, raskhodov, yzderzhek v teoryy y na praktyke. Baltyiskyi ekonomycheskyi zhurnal. № 2. S. 195–206.

Farion V. Ya. (2013) Sutnist vytrat yak ekonomichnoi katehorii. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Vyp. 1 (49). S. 44–47.

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 411
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Педченко, Н., Тітенко, Л., Мілька, А., Артюх-Пасюта, О., & Тітенко, Ю. (2023). СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 29-36. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-4