ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  • В. В. Лісіца Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О. М. Михайленко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • І. В. Юрко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: підприємництво, креативне підприємництво, екосистема, підприємницька екосистема, креативна екосистема, креативні індустрії, регіональний розвиток

Анотація

Метою статті є дослідження сутності екосистемного підходу в розвитку креативних індустрій (КІ) на регіональному рівні, аналіз складових елементів креативної екосистеми, обґрунтування напрямів зростання та підтримки КІ як складової регіональної креативної екосистеми. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, порівняння та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Проведений аналіз дозволив визначити особливості застосування екосистемного підходу як інструменту розвитку та підтримки КІ на регіональному рівні за сучасних умов. Визначено та обґрунтовано тенденції та особливості розвитку КІ в Україні за сучасних умов, серед яких виокремлено такі як посилення інституційної спроможності КІ, зростання економічного потенціалу зазначеного сектору, демонстрація високого креативного потенціалу та активної залученості до світових культурних трендів, низький рівень співпраці між різними секторами КІ; слабка взаємодія КІ з органами влади, з бізнесом та іншими партнерами. Визначено, що екосистемний підхід описує успішне підприємництво як процес, що виникає в результаті взаємодії між підприємцями та навколишнім середовищем, а також включає динамічні місцеві соціальні, інституційні та культурні процеси, учасників, які заохочують та сприяють формуванню та зростанню нових фірм. В процесі дослідження визначені атрибути та характеристики підприємницьких та креативних екосистем, акцентована увага на основних моментах, пов’язаних із застосуванням екосистемного підходу щодо розвитку КІ на регіональному рівні. Запропоновано стратегічні напрями формування креативних екосистем на регіональному рівні. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані рекомендації спрямовані на визначення нових можливостей для зростання сектору КІ на основі екосистемного підходу на регіональному рівні.

Посилання

Про внесення змін до Закону України «Про культуру» щодо визначення поняття «креативні індустрії»: Закон України від 19 червня 2018 № 2458-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#Text (дата звернення: 14.06.2022).

Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 265-р / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 14.06.2022)

Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi-Zvit.pdf (дата звернення: 21.05.2022).

Образцова А. Я., Мороз Л. А. Як народжуються креативні індустрії: щодо передумов і засад державної політики у сфері креативних індустрій в Україні. URL: http://kurbas.org.ua/projects/almanah14/08.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_short.pdf (дата звернення: 14.05.2022).

Isenberg D. (2018) Isenberg's model of an entrepreneurship ecosystem. Regh, Für, & GmbH.

Moore Jm. (1993) Predators and Prey: A New Ecology of Competition. URL: https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition

Аналіз механізмів доступу до фінансування та відповідних політик у країнах ЄС. URL: https://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/02_Finance_for_Creative_Industries_analysis_PPV_2020_UA.pdf (дата звернення: 08.06.2022).

Business ecosystems come of age. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/platform-strategy-new-level-business-trends/DUP_1048-Business-ecosystems-come-of-age_MASTER_FINAL.pdf

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. Public Performance & Management Review, 38, 717–747. DOI: https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Delgado, M., Porter, М., & Stern, S. (2010). Clusters and entrepreneurship, Journal of Economic Geography, Volume 10, Issue 4, July 2010, Pages 495–518. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbq010

Malecki, E. Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. URL: https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gec3.12359

Isenberg, D. Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics. URL: https://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/?sh=5b2ad9c25fe8

Loots, E., Neiva, M., Carvalho, L., & Lavanga, М. The entrepreneurial ecosystem of cultural and creative industries in Porto: A sub-ecosystem approach. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/grow.12434

Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Institute of International and European Affairs, Dublin, Ireland, 12 May 2011, 1–13.

The Future of the Creative Economy A report by Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-uk-future-creative-economy-report-final.pdf

Developing Entrepreneurship Ecosystems By Design: Can Academic Institutions Play A Central Role? URL: https://www.entrepreneur.com/article/333131

Cai, Y., & Amaral, M. The Triple Helix Model and the Future of Innovation: A Reflection on the Triple Helix Research Agenda. URL: https://brill.com/view/journals/thj/8/2/article-p217_1.xml?language=en

Isenberg, D. What an Entrepreneurship Ecosystem Actually Is. URL: https://hbr.org/2014/05/what-an-entrepreneurial-ecosystem-actually-is

Bakalli, М. (2014). The creative ecosystem: Facilitating the development of creative industries. URL: https://open.unido.org/api/documents/4627178/download/The%20creative%20ecosystem%20-%20Facilitating%20the%20development%20of%20creative%20industries

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix – University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14, 14–19. URL: http://www.leydesdorff.net/th1/index.htm.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-00054.

Jeffcutt, P. Knowledge relationships and transactions in acultural economy: analyzing the creative industries ecosystem. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1329878X0411200107

Карп’як М. О. Креативні екосистеми у стратегічній перспективі соціально-економічного розвитку територіальних громад. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20176(128)/sep20176(128)_020_PasternakO,KarpyakM.pdf (дата звернення: 08.06.2022).

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy "Pro kulturu" shchodo vyznachennia poniattia "kreatyvni industrii": vid 19 chervnia 2018 № 2458-VIII [Law of Ukraine “On amendments to the Law of Ukraine "On Culture" regarding the definition of the term "creative industries" from June, 19, 2018, № 2458-VIII] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2458-19#Text (accessed 14 June 2022) [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii” vid 24 April 2019 № 265-r [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine “About approval of types of economic activity, which include creative industries” from April, 24, 2019, № 265-r]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text (accessed 14 June 2022) [in Ukrainian]

Kreatyvni industrii: vplyv na rozvytok ekonomiky Ukrainy [Creative industries: impact on the development of the Ukrainian economy]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi-Zvit.pdf (accessed 21 May 2022) [in Ukrainian]

Obraztsova A. Ya., Moroz L. A. Yak narodzhuiutsia kreatyvni industrii: shchodo peredumov i zasad derzhavnoi polityky u sferi kreatyvnykh industrii v Ukraini [How creative industries are born: conditions and foundations of state policy in the field of creative industries in Ukraine]. Available at: http://kurbas.org.ua/projects/almanah14/08.pdf (accessed 12 May 2022) [in Ukrainian].

Ekonomichna pryvablyvist ukrainskoi kultury. Analitychna dopovid [Economic attractiveness of Ukrainian culture. Analytical report]. Available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2019_UCF_report_short.pdf (accessed 14 May 2022) [in Ukrainian]

Isenberg, D. (2018) Isenberg's model of an entrepreneurship ecosystem. Regh, Für, & GmbH.

Moore, Jm. (1993) Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Available at: https://hbr.org/1993/05/predators-and-prey-a-new-ecology-of-competition

Analiz mekhanizmiv dostupu do finansuvannia ta vidpovidnykh polityk u krainakh YeS [ Analysis of mechanisms of access to financing and relevant policies in EU countries]. Available at: https://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/02_Finance_for_Creative_Industries_analysis_PPV_2020_UA.pdf (accessed 08 June 2022) [in Ukrainian]

Business ecosystems come of age. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/platform-strategy-new-level-business-trends/DUP_1048-Business-ecosystems-come-of-age_MASTER_FINAL.pdf

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015) Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. Public Performance & Management Review, 38, 717–747. DOI: https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Delgado, M., Porter, М., & Stern, S. (2010) Clusters and entrepreneurship, Journal of Economic Geography, Volume 10, Issue 4, July 2010, Pages 495–518. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/lbq010

Malecki, E. Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Available at: https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gec3.12359

Isenberg, D. Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics. Available at: https://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/?sh=5b2ad9c25fe8

Loots, E., Neiva, M., Carvalho, L., & Lavanga, М. The entrepreneurial ecosystem of cultural and creative industries in Porto: A sub-ecosystem approach. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/grow.12434

Isenberg, D. (2011) The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Institute of International and European Affairs, Dublin, Ireland, 12 May 2011, 1–13.

The Future of the Creative Economy A report by Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-uk-future-creative-economy-report-final.pdf

Developing Entrepreneurship Ecosystems By Design: Can Academic Institutions Play A Central Role? Available at: https://www.entrepreneur.com/article/333131

Cai, Y., & Amaral, M. The Triple Helix Model and the Future of Innovation: A Reflection on the Triple Helix Research Agenda. Available at: https://brill.com/view/journals/thj/8/2/article-p217_1.xml?language=en

Isenberg, D. What an Entrepreneurship Ecosystem Actually Is. Available at: https://hbr.org/2014/05/what-an-entrepreneurial-ecosystem-actually-is

Bakalli, М. (2014) The creative ecosystem: Facilitating the development of creative industries. Available at: https://open.unido.org/api/documents/4627178/download/The%20creative%20ecosystem%20-%20Facilitating%20the%20development%20of%20creative%20industries

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995) The Triple Helix – University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14, 14–19. Available at: http://www.leydesdorff.net/th1/index.htm.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000) The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109–123. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-00054.

Jeffcutt, P. Knowledge relationships and transactions in acultural economy: analyzing the creative industries ecosystem. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1329878X0411200107

Karpiak M. O. Kreatyvni ekosystemy u stratehichnii perspektyvi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Creative Ecosystems in the Strategic Perspective of Socio-Economic Development of Territorial Communities]. Available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20176(128)/sep20176(128)_020_PasternakO,KarpyakM.pdf (accessed 08 June 2022) [in Ukrainian]

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Лісіца, В. В., Михайленко, О. М., & Юрко, І. В. (2022). ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 160-168. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-20