ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ: РЕТРОСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ

  • Г. П. Скляр Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Л. В. Дробиш Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Ю. В. Карпенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О. О. Тараненко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • І. Р. Прокопенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: туризм, система, національна туристична система, структура туристичної системи

Анотація

Мета статті полягає у ретроспективному огляді напрацювань науковців щодо застосування системного підходу при дослідженні сфери туризму та формуванні національної туристичної системи. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Проаналізовано погляди науковців щодо становлення національної туристичної системи. Досліджена проблема становлення національної туристичної системи та перспектив її розвитку. Окреслено внесок науковців у розробку методологічних аспектів формування туристичної системи. З’ясовано, що використання системного підходу є базовим при визначенні системоутворюючих елементів туристичної системи та її структуризації на всіх рівнях. Вказано на необхідність подальшого дослідження сфери туризму. Однак дискусійним залишається питання щодо архітектоніки національної туристичної системи. Тому, в умовах глобалізації економіки та виходу України на світовий туристичний ринок більше уваги має приділятися формуванню національної туристичної системи. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано актуальність подальших наукових досліджень національної туристичної системи. Це дає можливість визначити місце вітчизняної туристичної галузі на світовому туристичному ринку. Основні наукові положення дослідження доцільно використати при розкритті важливих аспектів існуючої туристичної системи, виявленні особливостей її розвитку та вдосконаленні.

Посилання

Економічна енциклопедія: у 3-х т. – Т. 2 / Відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 848 с.

Герасименко В. Г. Туризм як динамічна соціально-економічна система / Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія / за ред.: М. О. Кизим, В. Є. Єрмаченко. Харків, 2012. С. 49–70.

Бойко М. Г., Босовська М. В., Охріменко А. Г. Туристична система: ґенеза та пріоритети розвитку. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 54–60.

Височан О. С. Туризм як система. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 25–38.

Юрчишина Л. І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 4. С. 77–84.

Миронов Ю. Б. Дестинація як ключовий елемент регіональної туристичної системи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку» (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.). Одеса : ОДАБА, 2017. Ч. 1. С. 65–68.

Головчан А. І. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності туристичних дестинацій та управління ними. Збірник наукових праць «Торгівля і ринок України». 2009. № 27. С. 157–161.

Давиденко І. В. Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 28 (1). С. 68–72.

Смочко Н. М. Кластерні рекреаційно-туристичні моноутворення у сучасному геопросторі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 577–580.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text

Мальська М. Зінько Ю. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – Серія: Туризм. 2018. Вип. 2. С. 8–23.

Горіна Г. О. Сутність та особливості типології туристичних підприємств як суб’єктів управління. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 20. С. 46–49.

Татаринцева А. С., Олійник О. М. Управління підприємствами туристичної сфери з використанням сучасних інформаційних технологій. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 1 (9). С. 148–153.

Охріменко А. Г. Імперативи розвитку національної туристичної системи. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 23 (1). С. 59–62.

Словник української мови : в 11 т. / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ : Наукова думка, Т. 4 : І-М / ред. тому: А. А. Бурячок, П. П. Доценко, 1973. 840 c.

Мазаракі А. А., Бойко М. Г., Охріменко А. Г. Форсайт розвитку національної туристичної системи. Вісник Київського національного торговельно-економічного університу. 2018. № 3 (119). С. 5–22.

Ekonomichna entsyklopediia: u 3-kh t. – T. 2 (2000). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia». [in Ukrainian]

Herasymenko V. H. (2012) Turyzm yak dynamichna sotsialno-ekonomichna systema [Tourism as a dynamic socio-economic system]. Turyzm v umovakh hlobalizatsii: osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia / za red.: M. O. Kyzym, V. Ye. Yermachenko. Kharkiv, 49–70. [in Ukrainian]

Boiko M. H., Bosovska M. V., Okhrimenko A. H. (2017) Turystychna systema: geneza ta priorytety rozvytku [Tourist system: genesis and development priorities]. Ekonomika i suspilstvo, 11, 54–60. [in Ukrainian]

Vysochan O. S. (2014) Turyzm yak systema [Tourism as a system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, 797, 25–38. [in Ukrainian]

Yurchyshyna L. I. (2017) Destynatsiia yak osnova rehionalnoho rozvytku turyzmu [Destination as a basis for regional tourism development]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, 4, 77–84. [in Ukrainian]

Myronov Yu. B. (2017) Destynatsiia yak kliuchovyi element rehionalnoi turystychnoi systemy [Destination as a key element of the regional tourist system]. III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Ekonomika ta upravlinnia: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku» (m. Odesa, 23-24 lystopada 2017 r.), Odesa: ODABA, 1, 65–68. [in Ukrainian]

Holovchan A. I. (2009) Teoretyko-metodolohichni pidkhody do vyznachennia sutnosti turystychnykh destynatsii ta upravlinnia nymy [Theoretical and methodological approaches to defining the essence of tourist destinations and their management]. Zbirnyk naukovykh prats «Torhivlia i rynok Ukrainy», 27, 157–161. [in Ukrainian]

Davydenko I. V. (2018) Turystychni klastery yak napriam rehuliuvannia turystychnoho biznesu [Tourism clusters as a direction of regulation of tourism business]. Prychornomorski ekonomichni studii, 28 (1), 68–72. [in Ukrainian]

Smochko N. M. (2015) Klasterni rekreatsiino-turystychni monoutvorennia u suchasnomu heoprostori [Cluster recreational and tourist mono-formations in modern geospace]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 7, 577–580. [in Ukrainian]

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 bereznia 2017 r. № 168-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian]

Malska M., Zinko Yu. (2018) Typy i modeli klasteriv silskoho turyzmu v Ukraini [Types and models of rural tourism clusters in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Turyzm, 2, 8–23. [in Ukrainian]

Horina H. O. (2016) Sutnist ta osoblyvosti typolohii turystychnykh pidpryiemstv yak subiektiv upravlinnia [The essence and features of the typology of tourism enterprises as subjects of management]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 20, 46–49. [in Ukrainian]

Tataryntseva A. S., Oliinyk O. M. (2011) Upravlinnia pidpryiemstvamy turystychnoi sfery z vykorystanniam suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii [Management of tourism enterprises using modern information technologies]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 1 (9), 148–153. [in Ukrainian]

Okhrimenko A. H. (2017) Imperatyvy rozvytku natsionalnoi turystychnoi systemy [Imperatives of development of the national tourist system]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 23 (1), 59–62. [in Ukrainian]

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. (1973). AN Ukrainskoi RSR, In-t movoznav. im. O. O. Potebni; redkol.: I. K. Bilodid (holova) [ta in.]. Kyiv: Naukova dumka, T. 4: I-M / red. tomu: A. A. Buriachok, P. P. Dotsenko. [in Ukrainian]

Mazaraki A. A., Boiko M. H., Okhrimenko A. H. (2018) Forsait rozvytku natsionalnoi turystychnoi systemy [Foresight of the development of the national tourist system]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytu, 3 (119), 5–22. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Скляр, Г. П., Дробиш, Л. В., Карпенко, Ю. В., Тараненко, О. О., & Прокопенко, І. Р. (2022). ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ: РЕТРОСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 123-128. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-16