ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПІД БУДІВНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

  • О. О. Черненко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Т. О. Парфьонова Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Д. М. Ольховський Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О. В. Ольховська Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Ю. Ф. Олексійчук Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: техногенно-екологічна безпека, мінімізація витрат, ефективне функціонування регіону, промисловий вузол, дробово-лінійна цільова функція, комбінаторна оптимізація

Анотація

Мета статті полягає в аналізі останніх досліджень та публікацій по управлінню якістю природнього середовища; виявленні невирішених раніше питань та задач прогнозування на перспективу. Методика дослідження. Запропоновано постановку задачі оптимального розміщення продуктивних сил з позиції мінімізації збитків для навколишнього середовища при нормальній експлуатації об’єкта з використанням теорії методів програмування та комбінаторної оптимізації. Результати. Побудовано математичну модель такої задачі у вигляді задачі з дробово-лінійною цільовою функцією, що представляє собою відношення загальних витрат промислового сектору регіону до загального прибутку. Детально обґрунтовано та наведено формули обчислення кожної компоненти функції загальних витрат промислового сектору регіону. Зокрема, представлені співвідношення для витрат у сфері постачання; витрат на виробництво; витрат у сфері збуту, витрат на управління виробничою системою. До функції загальних витрат враховано витрати природоохоронної сфери, що формуються за рахунок поточних та капітальних природоохоронних витрат. Еколого-економічний збиток, як складова частина функції загальних витрат, у виробничій сфері для окремого промислового вузла, включає наступні компоненти: можливий недоотриманий прибуток внаслідок незапланованого скорочення обсягів виробництва продукції; додаткові витрати; втрати, пов’язані з відшкодуванням збитків та витрати різного типу матеріальних ресурсів. Математична модель включає комбінаторну умову на кількості виготовленої продукції окремого виду на окремому промисловому об’єкті, коли значення змінних вибираються з комбінаторної множини розміщень. Модель також містить лінійні обмеження на загальну кількість конкретного типу продукції. На коефіцієнти, що визначають частку матеріальних ресурсів у загальному матеріальному потоці транспортного та складського господарств, накладаються додаткові умови. Практична значущість результатів дослідження. Побудована модель задачі вибору території під будівництво промислових об’єктів з метою мінімізації збитків для природнього середовища на рівні регіону, що враховує соціально-економічні потреби його населення та екологічну безпеку, може бути використана при плануванні та проектуванні.

Посилання

Коблянська І. І. Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом : Дис. … канд. ек. наук: 08.00.06; Сумський державний університет. Суми, 2011. 234 с.

Лутковська С. М. Модернізація системи екологічної безпеки сталого розвитку : Дис. … док. ек. наук: 08.00.03; Вінницький національний аграрний університет. Вінниця, 2020. 481 с.

Індикатори стану екологічної безпеки держави. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/993/

Сокур М. І., Шмандій В. М., Бабець Є. К., Білецький В. С., Мельнікова І. Є., Харламова О. В., Шелудченко Л. С. Екологічна безпека та економіка : монографія. Кременчук, 2020. 240 с.

Коблянська І. І. Інновації як основа стратегії регіонального розвитку в умовах переходу до «зеленої» економіки. Механізм регулювання економіки. 2015. № 4. С. 17−28.

Бойко Т.В. Актуальні проблеми економічної безпеки України. URL: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf

Хилько М. І. Екологічна безпека України : Навчальний посібник. Київ : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. 267 с.

Носова О. В., Маковоз О. С. Моделі економічної безпеки регіону. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮАУ імені Ярослава Мудрого, 2011. № 4. С. 36−45.

Герасимчук З. В., Олексюк А. О. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : монографія. Луцьк : Надстир'я, 2007. 280 с.

Ємець О. О., Черненко О. О. Модель функціонування регіону: оцінка екологічної безпеки. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (1–3 березня 2012 р.). С. 80−83.

Стоян Ю. Г., Ємець О. О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. Київ : Інститут системних досліджень освіти, 1993. 188 с.

Koblyanska I. I. (2011) Naukovo-metodychni osnovy ekolohichno oriyentovanoho lohistychnoho upravlinnya promyslovym vyrobnytstvom: Dys. … kand. ek. nauk: 08.00.06 [Scientific and methodological foundations of environmentally friendly logistics management of industrial production: Dis. … cand. ec. sciences: 08.00.06]. Sumy State University. Sumy, 234 p. [in Ukrainian]

Lutkovskaya S. M. (2020) Modernizatsiya systemy ekolohichnoyi bezpeky staloho rozvytku: Dys. … dok. ek. nauk: 08.00.03 [Modernization of the environmental safety system of sustainable development: Dis. … doc. ec. sciences: 08.00.03]. Vinnytsia National Agrarian University. Vinnytsia, 481 p. [in Ukrainian]

Indykatory stanu ekolohichnoyi bezpeky derzhavy. Analitychna zapyska [Indicators of the state of ecological safety of the state. Analytical note]. National Institute for Strategic Studies. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/993/ [in Ukrainian]

Sokur M. I., Shmandiy В. М., Babetsʹ E. K., Biletsky V. S., Melnikov I. Ye., Kharlamova O. V., Sheludchenko L. S. (2020) Ekolohichna bezpeka ta ekonomika: monohrafiya [Ecological safety and economy: monograph]. Kremenchuk, 240 p. [in Ukrainian]

Koblyanska I. I. (2015) Innovatsiyi yak osnova stratehiyi rehional’noho rozvytku v umovakh perekhodu do «zelenoyi» ekonomiky [Innovation as the basis of regional development strategy in the transition to a "green" economy]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky [The mechanism of economic regulation]. № 4. P. 17−28. [in Ukrainian]

Boyko T. V. Aktualni problemy ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny [Actual problems of economic security of Ukraine]. Retrieved from: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf [in Ukrainian]

Khilko M. I. (2017) Ekolohichna bezpeka Ukrayiny: Navchalnyi posibnyk [Ecological safety of Ukraine: Tutorial]. Kyiv: Kyiv National University Univ. T. Shevchenko, 267 p. [in Ukrainian]

Nosova O. V., Makovoz O. S. (2011) Modeli ekonomichnoi bezpeky rehionu [Models of economic security of the region]. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv: NLАU named after Yaroslav the Wise. № 4. P. 36−45. [in Ukrainian]

Gerasimchuk Z. V., Oleksyuk А. О. (2007) Ekolohichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia: monohrafiia [Ecological safety of the region: diagnostics and support mechanism: monograph]. Lutsk: Nadstyr'ya, 280 p. [in Ukrainian]

Yemets O. O., Chernenko O. O. (2012) Model funktsionuvannya rehionu: otsinka ekolohichnoyi bezpeky [Model of functioning of the region: assessment of ecological safety] III Vseukrayinska naukovo-praktychna konferentsiya «Informatyka ta systemni nauky» (1–3 bereznya 2012 r.) [III All-Ukrainian scientific-practical conference "Informatics and systems sciences" (March 1-3, 2012)]. P. 80−83. [in Ukrainian]

Stoyan Yu. G., Yemets O. O. (1993) Teoriya i metody evklidovoyi kombinatornoyi optymizatsiyi [Theory and methods of Euclidean combinatorial optimization]. Kyiv: Institute for Systems Research in Education, 188 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Черненко, О. О., Парфьонова, Т. О., Ольховський, Д. М., Ольховська, О. В., & Олексійчук, Ю. Ф. (2022). ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПІД БУДІВНИЦТВО ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 86-90. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-11