СИМУЛЬТАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ УКРАЇНИ

  • Л. М. Зомчак Львівський національний університет імені Івана Франка
  • І. М. Старчевська Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: симультативна модель, макроекономічне моделювання, ВВП, інфляція, економічне зростання

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні та кількісному обгрунтуванні взаємної залежності між інфляцією та економічним зростанням України. Методика дослідження. Для досягнення мети дослідження використано методи економетричного моделювання, а саме системи одночасних рівнянь. Результати. У дослідженні реалізовано симультативну макромодель економіки України, що складається із двох одночасних рівнянь, де ендогенними змінними виступають реальний ВВП та індекс споживчих цін, а у якості факторних ознак обрано реальні споживчі видатки, частка експорту у ВВП, валове нагромадження основного капіталу, індекс цін виробників промислової продукції та індекс реальної заробітної плати. Економетричне дослідження моделі свідчить про її адекватність, досить високу точність та виконання для неї основних припущень кореляційно-регресійного аналізу. Вплив усіх факторних ознак симультативної макроекономічної моделі на результуючі змінні статистично значущий. Практична значущість результатів. Загалом, результати проведеного економетричного моделювання свідчать про існування статистично значущого негативного впливу інфляції на економічне зростання України, який можна пояснити пристосуванням товаровиробників до змін на ринку шляхом скорочення обсягів випуску продукції. Результати можуть бути використані для прогнозування показників інфляції та ВВП України, а також для ухвалення ефективних управлінських рішень на макрорівні.

Посилання

Chaturvedi V., Kumar B., Dholakia R. H. Inter-Relationship between Economic Growth, Savings and Inflation in Asia. Indian Institute of Management AHMEDABAD. 2008. Vol. 7. № 1. 26 p.

Ilyas M., Sabir H. M., Shehzadi A., Shoukat N. Inter-relationship among Economic Growth, Savings and Inflation in Pakistan. Journal of Finance and Economics. 2014. Vol. 2. № 4. P. 125–130.

Obi K. O., Yuni D. N., Ihugba O. A. Inflation and Growth Nexus in Nigeria: an Investigation into the Simultaneous Relationship. International Journal of Development and Economic Sustainability. 2016. Vol. 4. № 3. P. 25–32.

Korkmaz S. Impact of bank credits on economic growth and inflation. Journal of Applied Finance and Banking. 2015. № 5(1). Р. 51.

Higgins P., Zha T., Zhong W. Forecasting China's economic growth and inflation. China Economic Review. 2016. № 41. Р. 46–61.

Baharumshah A. Z., Slesman L., Wohar M. E. Inflation, inflation uncertainty, and economic growth in emerging and developing countries: Panel data evidence. Economic Systems. 2016. № 40(4). Р. 638–657.

Batrancea L., Rathnaswamy M. K., Batrancea I. A panel data analysis on determinants of economic growth in seven non-BCBS Countries. Journal of the Knowledge Economy. 2022. № 13(2). Р. 1651–1665.

Pradhan R. P., Arvin M. B., Bahmani S. Causal nexus between economic growth, inflation, and stock market development: The case of OECD countries. Global Finance Journal. 2015. № 27. Р. 98–111.

Aydın C., Esen Ö., Bayrak M. Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Turkish Republics in transition process. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016. № 229. Р. 196–205.

Грицюк П., Мулярчук О. Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics Series". 2014. № 27. С. 144–149.

Зомчак Л. М., Волошин І. Б. Симультативна модель інноваційного розвитку регіону. Глобальні та національні проблеми економіки, 2016. Вип. 9. С. 854–858.

Лук'яненко І., Насаченко, М. Етапи побудови узагальненої макроекономічної симультативної моделі української економіки з урахуванням рівня тінізації: інструктивні матеріали. Київ : НФУКМФ. 2019. 116 с.

Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія / за ред. І. Г. Лук’яненко. Київ : НаУКМА. 2020. 443 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.05.2022).

Akinwande O., Dikko H. G., Agboola S. Variance Inflation Factor: As a Condition for the Inclusion of Suppressor Variable(s) in Regression Analysis. Open Journal of Statistics. 2015. № 5. P. 754–767.

Chaturvedi, V., Dholakia, R. H., & Kumar, B. (2008) Inter-relationship between economic growth, savings and inflation in Asia. Indian Institute of Management AHMEDABAD, 7, 1, 26.

Ilyas, M., Sabir, H. M., Shehzadi, A., & Shoukat, N. (2014) Inter-relationship among economic growth, savings and inflation in Pakistan. Journal of Finance and Economics, 2(4), 125–130.

Obi, K. O., Yuni, D. N., & Ihugba, O. A. (2016) Inflation and growth nexus in Nigeria: an investigation into the simultaneous relationship. International Journal of Development and Economic Sustainability, 4(3), 25–32.

Korkmaz, S. (2015) Impact of bank credits on economic growth and inflation. Journal of Applied Finance and Banking, 5(1), 51.

Higgins, P., Zha, T., & Zhong, W. (2016) Forecasting China's economic growth and inflation. China Economic Review, 41, 46–61.

Baharumshah, A. Z., Slesman, L., & Wohar, M. E. (2016) Inflation, inflation uncertainty, and economic growth in emerging and developing countries: Panel data evidence. Economic Systems, 40(4), 638–657.

Batrancea, L., Rathnaswamy, M. K., & Batrancea, I. (2022) A panel data analysis on determinants of economic growth in seven non-BCBS Countries. Journal of the Knowledge Economy, 13(2), 1651–1665.

Pradhan, R. P., Arvin, M. B., & Bahmani, S. (2015) Causal nexus between economic growth, inflation, and stock market development: The case of OECD countries. Global Finance Journal, 27, 98–111.

Aydın, C., Esen, Ö., & Bayrak, M. (2016) Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Turkish Republics in transition process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 196–205.

Hrytsiuk, P., & Muliarchuk, O. (2014) Modelyuvannya vplyvu inflyatsiyi na ekonomichne zrostannya Ukrayiny. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics Series", 27, 144–149.

Zomchak, L. М., & Voloshyn, І. Б. (2016) Symultatyvna model innovatsiynoho rozvytku rehionu. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 9, 854–858.

Luk'yanenko I., Nasachenko, M. (2019) Etapy pobudovy uzahalnenoyi makroekonomichnoyi symultatyvnoyi modeli ukrayinskoyi ekonomiky z urakhuvannyam rivnya tinizatsiyi: instruktyvni materialy. Kyiv, 116 s.

Financial policy in terms of shadowing and imbalances in the labor market: methodology and tools: a monograph / ed. I. G. Lukyanenko. Kyiv: NaUKMA. 2020. 443 p.

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 03.05.2022).

Akinwande, M. O., Dikko, H. G., & Samson, A. (2015) Variance inflation factor: as a condition for the inclusion of suppressor variable (s) in regression analysis. Open Journal of Statistics, 5(07), 754.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Зомчак, Л. М., & Старчевська, І. М. (2022). СИМУЛЬТАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 78-85. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-10