УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРАЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • М. В. Собакар Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: відомості, дані, життєвий цикл, ідентифікація, інформаційні ресурси, нематеріальні активи, облік

Анотація

Мета статті полягає в розкритті економічної сутності інформаційних ресурсів, їх особливостей та розвитку теоретичних та методичних положень про порядок ідентифікації інформаційного ресурсу як об’єкту обліку. Методика дослідження. У статті використовуються методи аналізу та синтезу, логічного узагальнення, морфологічного аналізу, порівняння. Результати. Визначено сутність інформаційних ресурсів та запропоновано схему життєвого циклу інформації на підприємстві. Визначено специфічні ознаки інформаційного ресурсу, на основі яких обґрунтовано основні методичні засади ідентифікації та формування облікової політики інформаційних ресурсів як складової нематеріальних активів підприємства. Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження дозволять удосконалити діючу систему обліку в частині ідентифікації інформаційних ресурсів як активу та підвищити об’єктивність оцінки вартості підприємства.

Посилання

Takeuchi H., Nonaka I. Knowledge creation and dialectics. Hitotsubashi on knowledge management. 2004. P. 1–27.

Біляченко О. Л. Інформаційні ресурси в системі бухгалтерського обліку: гармонізація понять та категорій. Економіка: реалії часу. 2014. № 4. С. 170–179.

Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. Луганськ, 2009. 664 с.

Веревченко А. П. Информационные ресурсы: определение, основные понятия, параметры, особенности открытого потока информации, помехи, возникающие в каналах поступления информации. URL: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevchenko_Inforesursi. (дата звернення: 27.06.2022).

Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємстві : Навч. посіб. Київ, 2001. 400 с.

Маринечева М. К. Управление знаниями на 100%. Путеводитель для практиков. Москва, 2008. 320 с.

Марутян Р. Інформаційні ресурси: нові підходи до визначення поняття. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. № 18. С. 93–104.

Марченко О. С., Ярмак О. В. Національна інноваційна система як інтегратор знань : Монографія. Харків, 2012. 242 с.

Милютченко І.О. Інформаційні ресурси: аналіз категорії та класифікація. Радиотехника. 2018. №. 192. С. 157–161.

Несвіт Г. П. Інформаційна політика держави як фактор реформування суспільства : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02. Одеса, 2001. 16 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» від 18 жов. 1999 р. №242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Пушкарь А. И., Назарова С. А., Сибилев К. С. Управление информационной деятельностью предприятия в экономике знаний : монография. Харьков, 2012. 560 с.

Родіонов А.В. Визначення інформаційних ресурсів як економічної категорії. URL: http://intkonf.org/rodionov-av-viznachennya-informatsiynih-resursivyak-ekonomichnoyi-kategoriyi (дата звернення: 27.06.2022).

Рожелюк В., Семанюк В. Інформаційні ресурси як інструмент ефективного управління. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та управління персоналом : праці міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17–18 квітня 2019 р.). Ужгород, 2019. С. 205–207.

Семанюк В. З. Інформаційні ресурси як інструмент підвищення ефективності бізнесу. Інноваційна економіка. 2012. № 10. С. 304–307.

Стоунъер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Москва, 1986. С. 392–409.

Управление знаниями в корпорациях : уч. пособ / Под ред. проф. Б. З. Мильнера. Москва, 2006.

Takeuchi H., Nonaka I. (2004) Knowledge creation and dialectics. Hitotsubashi on knowledge management, pp. 1–27.

Biliachenko O. L. (2014) Informatsiini resursy v systemi bukhhalterskoho obliku: harmonizatsiia poniat ta katehorii. Ekonomika: realii chasu, 4, 170–179.

Biriukov V. V. (2009) Teoretychni osnovy informatsiino-dovidkovoho zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv: monohrafiia. Luhansk.

Verevchenko A. P. Informatsionnyie resursyi: opredelenie, osnovnyie ponyatiya, parametryi, osobennosti otkryitogo potoka informatsii, pomehi, voznikayuschie v kanalah postupleniya informatsii. URL: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevchenko_Inforesursi (accessed 27 June 2022).

Huzhva V. M. (2001) Informatsiini systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvi: navch. posib. Kyiv.

Marinecheva M. K. (2008) Upravlenie znaniyami na 100%. Putevoditel dlya praktikov. Moskva.

Marutian R. (2009) Informatsiini resursy: novi pidkhody do vyznachennia poniattia . Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, 18, 93–104.

Marchenko O. S., Yarmak O. V. (2012) Natsionalna innovatsiina systema yak intehrator znan: Monohrafiia. Kharkiv.

Myliutchenko I. O. (2018) Informatsiini resursy: analiz katehorii ta klasyfikatsiia. Radyotekhnyka, 192, 157–161.

Nesvit H. P. (2001) Informatsiina polityka derzhavy yak faktor reformuvannia suspilstva: avtoref. dys. kand. polit. nauk: 23.00.02. Odesa.

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 «Nematerialni aktyvy» vid 18 zhov. 1999 r. №242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text (accessed 20 June 2022).

Pushkar A. I., Nazarova S. A., Sibilev K. S. (2012) Upravlenie informatsionnoy deyatelnostyu predpriyatiya v ekonomike znaniy: monografiya. Kharkov.

Rodionov A. V. Vyznachennia informatsiinykh resursiv yak ekonomichnoi katehorii. URL: http://intkonf.org/rodionov-av-viznachennya-informatsiynih-resursivyak-ekonomichnoyi-kategoriyi (accessed 27 June 2022).

Rozheliuk V., Semaniuk V. (2019) Informatsiini resursy yak instrument efektyvnoho upravlinnia. Aktualni pytannia ekonomiky, obliku, finansiv ta upravlinnia personalom:pratsi mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Uzhhorod, 17-18 kvitnia 2019 r.). Uzhhorod.

Semaniuk V. Z. (2012) Informatsiini resursy yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti biznesu. Innovatsiina ekonomika, 10, 304–307.

Stoun'er T. (1986) Informatsionnoe bogatstvo: profil postindustrialnoy ekonomiki. Moskva.

Upravlenie znaniyami v korporatsiyah : uch. posob / Pod red. prof. B. Z. Milnera. Moskva, 2006.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Собакар, М. В. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕМАТЕРАЛЬНИХ АКТИВІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 68-77. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-9