АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Д. М. Загірняк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • С. В. Дідур Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • В. І. Глухова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • Х. В. Кравченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ключові слова: бюджетні інвестиції, територіальні громади, капітальні видатки, джерела фінансування, бюджет розвитку

Анотація

Мета статті є аналіз та оцінка бюджетних інвестиційних ресурсів територіальних громад, зокрема на прикладі міста Кременчука. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких основних методів, як системний, аналізу, метод теоретичного узагальнення, статистичний, графічний. Результати. У роботі розглянуто визначення терміну «бюджет розвитку», систематизовано та узагальнено складові джерел формування бюджетних інвестицій територіальних громад, а також розглянуто й проаналізовано джерела формування бюджетних інвестиційних ресурсів на прикладі територіальної громади міста Кременчука Полтавської області. Проаналізовано динаміку капітальних видатків у місті Кременчуці протягом 2016-2020 років, проведено аналіз джерел формування бюджетних інвестицій за рахунок коштів місцевих бюджетів на розвиток територіальної громади міста Кременчука за 2016-2020 рр., а також їх структури. У статті досліджено динаміку доходів бюджету розвитку як джерела фінансування бюджетних інвестицій міста та проаналізовано складові бюджету розвитку Кременчука. За результатами дослідження визначено ключові проблеми й тенденції та зроблено відповідні висновки. Практична значущість результатів дослідження. Цілеспрямоване й обґрунтоване використання бюджетних джерел інвестиційних ресурсів сприятиме активізації інноваційної діяльності, що має забезпечувати конкурентоспроможність продукції, суб'єктів господарювання, адміністративно – територіальних одиниць.

Посилання

Бюджетний Кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р., із змінами, внесеними 01.01.2015 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. (дата звернення: 12.06.2022)

Бліхар М. Правові підходи до визначення поняття «бюджетні інвестиції». Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. С. 100–104.

Гетманець О. П. Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності. Forum Prava. 2021. № 67 (2). С. 54–61.

Затонацька Т. Г. Бюджетні інвестиції в реальний та людський капітал як інструмент впливу на соціально-економічний розвиток країни. Наукові праці НДФІ. 2008. № 1 (42). С. 86–89.

Касич А. О. Вплив бюджетно-податкової політики на інноваційно-інвестиційну активність підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 11 (65). С. 144–151.

Кириленко О. П., Максимчук О. С. Капітальні інвестиції з місцевих бюджетів: сучасна практика та перспективи удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 2.

Ліснічук О. А., Гавриш В. С. Активізація бюджетних інвестицій, спрямованих на економічний розвиток України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6 (11).

Пантелєєв В. П. Фінансова безпека державного бюджетного інвестування в Україні. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. Том 28. № 1. С. 154–160.

Попель Л. А. Бюджетні інвестиції як складова інвестиції реального сектору економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 205–209.

Слухай С. В., Гончаренко О. В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів. Фінанси України. 2006. № 7. С. 12–17.

Glukhova V. The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2015. №3 (92). Частина 2. С. 88–94.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 15.06.2022)

Офіційний веб-сайт Кременчуцької міської ради. URL: http://kremen.gov.ua. (дата звернення: 21.06.2022)

De la Fuente A Fiscal policy and growths in the OECD. CEPR Discussion paper London, 2007, № 1775.

Jackson J. K. Foreign investment and national security: economic considerations. – W.: Congressional research service, 2013. p. 24.

Vatamanyuk-Zelinska U., Sytnyk N. Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management. 2019. Volume 17, pp. 550–562.

Budget Code of Ukraine № 2456-VI dated 08.07.2010. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. (accessed 12 June 2022)

Blikhar M. (2020) Pravovi pidkhody do vyznachennya ponyattya «byudzhetni investytsiyi» [Legal approaches to the definition of "budget investment"]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, no. 9, pp. 100–104. [in Ukrainian]

Getmanets O. P. (2021). Byudzhetni investytsiyi yak instrument finansovopravovoho rehulyuvannya derzhavnoyi investytsiynoyi diyalnosti. Forum Prava, no. 67 (2), pp. 54–61. [in Ukrainian]

Zatonatsʹka T. H. (2008) Byudzhetni investytsiyi v realʹnyy ta lyudsʹkyy kapital yak instrument vplyvu na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok krayiny [Budget investments in real and human capital as a tool to influence the socio-economic development of the country]. Naukovi pratsi NDFI, no. 1 (42), pp. 86–89. [in Ukrainian]

Kasych A.O.(2006) Vplyv biudzhetno-podatkovoi polityky na innovatsiino-investytsiinu aktyvnist pidpryiemstv. Aktualni problemy ekonomiky., no. 10, рр. 144–151. [in Ukrainian]

Kyrylenko O. P., Maksymchuk O. S. (2019) Kapitalni investytsiyi z mistsevykh byudzhetiv: suchasna praktyka ta perspektyvy udoskonalennya [Capital investments from local budgets: modern practice and prospects for improvement]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 2. [in Ukrainian]

Lisnichuk O. A., Havrysh V. S. (2018) Aktyvizatsiya byudzhetnykh investytsiy, spryamovanykh na ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [Activation of budget investments aimed at economic development of Ukraine]. Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk, no. 6 (11). [in Ukrainian]

Panteleev V. P. (2018) Finansova bezpeka derzhavnoho byudzhetnoho investuvannya v Ukrayini. Ekonomichnyy analiz: zb. nauk. prats [Financial security of state budget investment in Ukraine. Economic analysis: Coll. Science. Works]. Ternopil National University of Economics; Ternopil. Volume 28, no. 1, pp. 154–160. [in Ukrainian]

Popelʹ L. A. (2011) Byudzhetni investytsiyi yak skladova investytsiyi realnoho sektoru ekonomiky [Budget investment as a component of investment in the real sector of the economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 205–209. [in Ukrainian]

Slukhay S. V., Honcharenko O. V. (2006) Foreign experience in organizing local finance. Finance of Ukraine, no. 7, pp. 12–17. [in Ukrainian]

Glukhova V. (2015) The formation of budgetary investment on the development of local territorial communities. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho, no. 3 (92), part 2, pp. 88–94. [in Ukrainian]

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua (accessed 15 June 2022)

Official website of Kremenchug City Council. Retrieved from: http://kremen.gov.ua (accessed 21 June 2022)

De la Fuente (2007) A Fiscal policy and growths in the OECD. CEPR Discussion paper London, no. 1775.

Jackson J. K. (2013) Foreign investment and national security: economic considerations. – W.: Congressional research service, p. 24.

Vatamanyuk-Zelinska U., Sytnyk N. (2019) Effectiveness of financial and economic regulation of land relations in ukraine in the context of the decentralization reform. Problems and Perspectives in Management, vol. 17, pp. 550–562.

Переглядів статті: 199
Завантажень PDF: 108
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Загірняк, Д. М., Дідур, С. В., Глухова, В. І., & Кравченко, Х. В. (2022). АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 40-46. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-6